Put mevalonata

Mevalonatni put (HMG-CoA reduktazni put, mevalonat-zavisni (MAD) put, izoprenoidni put) je ćelijski metabolički put prisutan kod svih viših eukariota i mnogih bakterija. On je važan za formiranje dimetilalil pirofosfata (DMAPP) i izopentenil pirofosfata (IPP), koji služe kao biosintetička polazna tačka u mnoštvu procesa: sinteza terpenoida, proteinska prenilacija, održavanje ćelijske membrane, sinteza hormona, ankerisanje proteina, i N-glikozilacija. On je takođe deo steroidne biosinteze.[1][2]

Regulacija i povratna spregaUredi

Nekoliko ključnih enzima može da bude aktivirano DNK transkripcionom regulacijom nakon SREBP aktivacije (sterolni regulatorni element-vezivanja protein-1 i -2). Taj intraćelijski senzor detektuje niske nivoe holesterola i stimuliše endogenu produkciju putem HMG-CoA reduktaznog puta, kao i povećavanjem unosa lipoproteina povišenjem izražavanja LDL-receptora. Regulacija ovoj puta se isto tako ostvaruje kontrolisanjem stope translacije iRNK, degradacije reduktaze i fosforilacijom.

FarmakologijaUredi

Mevalonatni put je biološka meta brojnih lekova:

ReakcijeUredi

Reakcija Dijagram Enzim
Acetil-CoA (Krebsov ciklus) podleže kondenzaciji sa još jednom acetil-CoA podjedinicom posredstvom acetil-CoA transferaze i formira acetoacetil-CoA tiolaza
Acetil-CoA se kondenzuje sa acetoacetil-CoA da formira 3-hidroksi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA). HMG-CoA sintaza
HMG-CoA se redukuje do mevalonata NADPH-om. Ta reakcija se odvija u citosolu. To je korak koji ograničava brzinu sinteze holesterola, iz kog razloga je to enzim koji je meta statina. HMG-CoA reduktaza
Mevalonat do 5-fosfomevalonata. mevalonat kinaza
5-fosfomevalonat do 5-pirofosfomevalonata. fosfomevalonat kinaza
Mevalonat-5-pirofosfat do 3-izopentenil pirofosfata (IPP).
mevalonat-5-pirofosfat dekarboksilaza
3-izopentenil pirofosfat es izomerizuje do dimetilalil pirofosfata. izopentenil pirofosfat izomeraza

ReferenceUredi

LiteraturaUredi

  • Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemistry. 5th ed. New York: W.H. Freeman. xxxviii, 974, [976] (various pagings). ISBN 0-7167-4684-0.
  • Swanson KM, Hohl RJ. Anti-cancer therapy: targeting the mevalonate pathway. Curr Cancer Drug Targets 2006;6:15-37. PMID 16475974.

Spoljašnje vezeUredi