1. proleterski korpus NOVJ

(Preusmjereno sa stranice Prvi proleterski korpus NOVJ)

Prvi proleterski korpus NOVJ formiran je 5. oktobra 1943. godine od Prve proleterske divizije i Šeste ličke divizije. Prilikom formiranja imao je 8.000 boraca.

Prvi proleterski korpus

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Jačina 8.000 boraca
Formacija Prva proleterska diviz.
Šesta lička divizija
Komandanti
Komandant Koča Popović
Angažman
Bitke Prva banjalučka operacija
Drvarska operacija
Durmitorska operacija
Bitka za Srbiju
Bitka na Jelovoj gori
Beogradska operacija
Sremski front

Prvi komandant korpusa bio je Koča Popović, narodni heroj, a od jula 1944. Peko Dapčević, narodni heroj. Politički komesar bio je Mijalko Todorović Plavi, narodni heroj.

U sastav korpusa ušla je 15. septembra 1944. godine Operativna grupa divzija (Peta krajiška, 17. istočnobosanska i 21. srpska divizija), pa je tada brojno stanje iznosilo oko 21.000, a polovinom oktobra oko 32.000 boraca. Krajem oktobra 17. istočnobosanska divizija je prebačena u Južnu operativnu grupu. Od 28. oktobra do 3. decembra 1944. u korpusu se nalazila 28. slavonska divizija, a od 2. decembra Druga proleterska divizija. Krajem decembra 1944. godine u korpusu je bilo oko 50.000 vojnika.

Korpus je 1. januara 1945. godine preformisan u Prvu armiju JA.

Literatura uredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.