1. proleterska divizija NOVJ

(Preusmjereno sa stranice Prva proleterska divizija)

Prva proleterska divizija NOVJ formirana je od Prve proleterske brigade, Treće proleterske brigade i Treće krajiške brigade 1. novembra 1942. godine u Bosanskom Petrovcu. Smatrala se jednom od elitnih jedinica NOVJ.

Prva proleterska divizija

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Lokacija osnivanja Bosanski Petrovac
Jačina 3.200 vojnika i oficira
Formacija Prva proleterska brigada
Treća proletrska brigada
Treća krajiška brigada
Komandanti
Komandant Koča Popović
Angažman
Bitke Bitka na Neretvi
Bitka na Sutjesci
Prodor NOVJ u Srbiju
Beogradska operacija
Sremski front

Juna 1943. iz sastava Divizije izašla je Treća sandžačka brigada, a novembra 1943. u stalni sastav Divizije ušla je Trinaesta proleterska brigada. U sastavu divizije bile su još i Sedma krajiška od sredine jula do sredine avgusta 1943; Osma crnogorska od 6. novembra 1944. do 7. marta 1945; brigada „Italija“ (sastavljena od italijanskih dobrovoljaca) od 29. oktobra 1944. i Artiljerijska brigada od 21. novembra 1944. Krajem 1944. Divizija je imala 12.367, a 15. aprila 1945. godine 11.775 boraca. Od 1. januara 1945. u sastavu Prve armije Jugoslovenske armije.

Borbeni put Prve proleterske divizije

uredi

Nakon formiranja preduzela je nastupanje prema centralnoj Bosni. Od 19. novembra do 4. decembra 1942. godine likvidirala je garnizone u Sitnici, Čađavici, Mrkonjić Gradu, Jajcu (u sadejstvu sa Trećom divizijom), Skender Vakufu i Kotor Varoši. Tokom januara 1943. godine zauzela je Teslić i Prnjavor.

Tokom Bitke na Neretvi u ofanzivi u dolinu Neretve predstavljala je levu napadnu kolonu, učestvovala je u protivudaru kod Gornjeg Vakufa i u razbijanju četnika kod Nevesinja i Kalinovika.

Tokom Bitke na Sutjesci učestvovala je u napadu u oblasti Foče krajem maja, i odigrala je glavnu ulogu prilikom proboja obruča na Zelengori, nanevši težak udarac 369. legionarskoj diviziji.

Treća proleterska brigada izašla je iz sastava divizije 4. juna 1943. godine. Od 1. septembra divizija je bila u sastavu Prvog proleterskog korpusa. Od novembra 1943. u njen sastav uključena je Trinaesta proleterska udarna brigadaRade Končar“, s kojom je prošla kroz oštre borbe tokom zimskih operacija 1944. godine, operacije „Reselšprung“, operacije „Ribecal“, ofanzive u zapadnoj Srbiji septembra 1944, Beogradske operacije i Sremskog fronta.

Prva proleterska divizija završila je svoj ratni put 20. maja 1945. stacioniranjem u oblasti Trsta i Gorice.

Literatura

uredi
  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.

Vanjske veze

uredi