Prefiksna notacija

Prefiksna notacija je oblik notacije koji se koristi u logici, aritmetici i algebri. NJena odlika je da se operatori pišu levo od svojih operanada. Ako je arnost operatora fiksirana, sintaksa koja se dobija je nedvosmislena i bez zagrada. Poljski logičar Jan Lukašijevič je izumeo ovu notaciju oko 1920; ova notacija se ponekad naziva poljskom notacijom.

Prefiksna notacija
Infiksna notacija
Postfiksna notacija

Više se ne koristi puno u logici, ali je našla primenu u računarstvu.

Aritmetika uredi

Izraz za sabiranje brojeva 1 i 2, u prefiksnoj notaciji se zapisuje kao "+ 1 2" umesto uobičajenog infiksnog "1 + 2". U komplikovanijim izrazima operatori i dalje prethode operandima, ali sami operandi mogu biti netrivijalni izrazi koji imaju svoje operande. Na primer, izraz koji bi u infiksnoj notaciji bio zapisan kao

5 * (6 + 7)

se u prefiksnoj notaciji može zapisati

* 5 (+ 6 7),

ili jednostavnije

* 5 + 6 7.

Kako su jednostavni aritmetički operatori svi binarni (bar u aritmetičkom kontekstu), svako njihovo prefisko predstavljanje je nedvosmisleno, pa su zagrade nepotrebne. Kod infiksnog načina zapisivanja, ako bismo uklonili zagrade, promenio bi se rezultat.

Prefiksna notacija u jednostavnoj aritmetici je uglavnom od akademskog interesa. Za razliku od slične postfiksne notacije (poznate i kao „Obrnuta poljska notacija“), prefiskna notacija se vrlo malo koristila u komercijalnim kalkulatorima. Međutim, prefiksna notacija se često koristi kao prvi, konceptualni korak u izučavanju programskih jezika koji koriste prefiksnu notaciju.