Precedent

Precedent ili presedan je sudska presuda kojom je odlučeno o konkretnom predmetu, a koja istovremeno obavezuje sudove na jednako postupanje u budućim novim predmetima iste sadržine.

Precedenti su naročito prisutni u engleskom opštem pravu (engl. common law), kao i u anglosaksonskom pravnom sistemu kao cjelini. Oni predstavljaju pravnu normu ili više normi koje regulišu neku materiju.

PovezanoUredi