Pravni sistemi u svijetu

Pravni sistemi u današnjem svijetu se u najširem smislu grupiraju u pravne sisteme temeljene na kontinentalnom (civilnom) pravu, običajnom pravu i vjerskom pravu. Svaka država pak, ima vlastiti pravni sistem koji ima svoje specifičnosti, odnosno kombinira jedan ili sve gore navedene sisteme.

Vodeće pravne tradicije u svijetu

Karakteristika kontinentalnih pravnih sistema je kodifikacija u obliku pisanih zakona i zakonika, a najkarakterističniji su evropski pravni sistemi temeljeni na Corpus Juris Civilis.

Karakteristika običajnih pravnih sistema jest temeljene prava na običajima, odnosno presudama sudovima kao presedanima, pa se ti sistemi također temelje na precedentnom pravu. Najkarakterističniji i najrašireniji takav sistem je Common Law ili anglosaksonski pravni sistem.

Vjerski pravni sistemi se temelje na vjerskim doktrinama, a od njih je najpoznatije šerijatsko pravo.

Neki teoretičari kao poseban pravni sistem navode socijalističko pravo, dok ga drugi smještaju u kontinentalne pravne sisteme.