Pravaštvo je naziv za hrvatsku nacionalističku ideologiju, odnosno pojedince, stranke i pokrete koji se pozivaju na tradiciju Stranke prava iz 19. vijeka, odnosno stavove njenog osnivača Ante Starčevića. Kao sinonim se zbog toga često koristi izraz starčevićanstvo.

Pravaštvo bi se u najširem smislu moglo označiti kao nastojanje da se stvori hrvatska država koja bi trebala biti samostalna i suverena, odnosno imati maksimalnu autonomiju u odnosu na neke šire entitete. U 19. vijeku su se pravaši tako zalagali za koncept samostalne Hrvatske nasuprot koncepta Hrvatske u Habsburškoj Monarhiji, a u 20. vijeku protiv Hrvatske u Jugoslaviji. Raspadom SFRJ, odnosno stvaranjem samostalne i suverene hrvatske države 1990-ih pravaštvo je postiglo svoj cilj, ali postoje pretpostavke da bi ponovno moglo postati aktualno ulaskom Hrvatske u Evropsku Uniju i eventualnim pokretanjem pitanja hrvatskog suvereniteta u toj organizaciji.

Od današnjih pravaških političkih stranaka parlamentarni status (temeljem najnovijih izbornih rezultata) imaju HSP dr. Ante Starčević sa jednim mjestom u Hrvatskom saboru (izbori 2011. godine) i HSP BiH sa 2 mjesta u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.