Razlike između izmjena na stranici "Sahih Muslim"

Obrisana 3 bajta ,  prije 6 godina
m/м
robot kozmetičke promjene
m/м (robot kozmetičke promjene)
Imam Muslim je u svome djelu "'''El-Musnedus Sahih'''", više poznato kao "Sahih Muslim" klasificirao hadise u tom djelu prema [[Fikh|fikhskim]] poglavljima.
 
== Broj Hadisa ==
Imam Muslim je na knjizi radio, kako bilježe mnogi autori, punih petnaest godina.<Ref>"Tezkiretul hufaz" Ez-Zehebi</Ref>.
On je iz 300.000 [[Hadis|hadisa]] koje je poznavao izabrao deset, a neki navode, dvanaest hiljada. Ako se odbiju hadisi koji se više puta ponavljaju u Sahihu onda taj broj ne prelazi četiri hiljade. Medutim, šejh Muhamed Fuad Abdul Baki, stavljajući brojeve uz svaki hadis iz njegovog Sahiha, ustanovio je da se radi o 3.033 hadisa koji se ne ponavljaju<Ref>"Tedribu ravi" Es-Sujuti</Ref>.
Imam Muslim, govoreći o hadisima u svom Sahihu, kaže: "''Nisam sve vjerodostojne hadise koje sam poznavao uvrstio u Sahih. Zabilježio sam u njemu samo one koji ispunjavaju kriterije autentičnosti kod svih hadiskih učenjaka''".<Ref>"El Fadlul mubin ala akdil dževheri semin" Džemaludin El-Kasimi</Ref>
Nakon završetka Sahiha imam Muslim ga je dao na uvid svom savremeniku, ekspertu za Hadis i čuvenom hadiskom kritičaru, Ebu Zura [[El-Razi]]ju da pregleda djelo i da svoju ocjenu. Sve hadise na koje je Ebu Zuraa imao primjedbu imam Muslim je izbacio, a ostavio samo hadise na koje nije bilo nikakve primjedbe.
Zato imam Muslim i ističe: "''Sve što sam uvrstio u svoj Sahih bilo je argumentirano, a i sve što sam izbacio iz njega učinjeno je argumentirano''".<Ref>"Usulul hadisi" Dr. Muhamed Udžadž</Ref>
 
== Specifičnosti Muslimovog Sahiha ==
* Hadisi su klasificirani slično klasifikaciji u [[Sahih Buhari|Buharijinom Sahihu]]
* Obzirom na brojnost puteva predaje broj hadisa njegovog Sahiha nadmašuje broj Buharijine zbirke
* [[Hadis|Mevkuf-predaje]], koje tretiraju govor ashaba, sveo je na najmanju moguću mjeru.
* Cjelokupan Sahih obuhvata [[Hadis|merfu-predaje]], koje sežu direktno do [[Muhamed|poslanika Muhameda]], [[s.a.v.s.]]
* Imam Muslim pravio je distinkciju između termina "hadesena" i "ahberena". Termin "hadesena" uporebljavao je ako je predaja došla metodom slušanja a "ahberena" ako je predaja došla metodom čitanja. Istu razliku su pravili [[Imam|imam]] [[Imam Šafija|Šafija]]
* Bilježi potpune hadise sa njihovim lancem prenosilaca u jednom poglavlju. On ne presjeca tekstove hadisa i ne bilježi ih u više poglavlja, kao što čini Buhari<Ref>"Mealimu suneti nebevijeti" Dr. Abdurahman</Ref>
 
== Davanje prednosi Buharijinoj nad Muslimovom zbirkom ==
Većina učenjaka preferira [[Sahih Buhari|Buharijinu]] nad Muslimovom zbirkom zbog određenih elemenata koje ovom prilikom navodimo:
* 1. Buhari bilježi oko 430 ravija (prenosilaca) od kojih Muslim nije zabilježio niti jedan hadis. Od tog broja kritikovano je 80 prenosilaca. Muslim bilježi hadise od 610 prenosilaca od kojih Buhari nije bilježio hadise, ali je od og broja kritikovano 160 ravija (prenosilaca);
* 3. Buhari sve [[Hadis|mutesil]] predaje bilježi od prve kategorije prenosilaca, a [[Hadis|ševahid-predaje]] od druge. Muslim, međutim, neke i [[Hadis|mutesil-predaje]] bilježi i od druge kategorije prenosilaca
* 4. Buhari kod [[Hadis|muanan-predaja]] uslovljava susret prenosilaca, dok se Muslim zadovoljava time što su živjeli u isto vrijeme
* 5. Broj hadisa kojima je osporavana vjerodostojnost kod Buharija je manja nego kod Muslima. Kod njega je manji od 80, dok kod Muslima doseže broj od 120.<Ref>časopis "Islamska misao", br.113-114,
maj-juni 1988, str.24, naslov teksta: "Imam Muslim b. El-Hadždžadž" Mahmut Karalić</Ref>
 
== Komentari Muslimovog Sahiha ==
Koliki je značaj ove zbirke najbolje potvrđuje broj komentara na nju. Autor knjige "Kešfu zunun", navodi petnaest komentara na njegov Sahih, a Muvetik ibn Abdulah navodi 48 većih i skraćenih ko-mentara i rezimea ove zbirke.
Najznačajniji je komentar imama En-Nevevija, koji se zove "El-Minhadž fi šerhi Sahihi Muslim", štampan u 18 dijelova i 9 tomova.
Pored navedenog komentara, najpoznatiji i u svijetu najviše čitani, su:
* "Ikmalul ikmal", Ebul-Fedžr Isa ibn Mesud Ez-Zevavi (umro 1356.god), 12 tomova
* "Ikmalul mualim bi fevaidi kitabi Muslim" Ebu Abdulah Muhamed ibn Halefe El-Ubi El-Maliki (umro 1450. god.) 7 tomova.
* "El-Ibtihadž", Ahmed ibn Muhamed el-Kastalani (umro 1545. god.), polovina je štampana u 8 velikih tomova.
* Komentar, Ali El-Kari El-Herevija
== Skraćene verzije Sahiha ==
Brojni autori su zbog značaja Sahiha pravili njegove skraćene verzije, tako što su izostavljali [[Hadis|sened]] hadisa i hadise koji se tekstualno ponavljaju. Među najpoznatijim skraćenim verzijama su:
* "Telhisu kitabi Muslim ve šerhuhu", priredio Ahmed ibn Omer El-Kurtubi (umro 1278. god.),
* [[Ibn Kesir]]
* [[Sunen Nesaija]]
* [[Sunen Ebu Davud]]
* [[Tirmizijin Sunen]]
* [[Sunen ibn Madže]]
* [[El-Muveta|"Muveta" imama Malika]]
 
== Reference ==
<references/>