Sedimentne stijene – razlika između verzija

(preuzeto s hr.wiki)
==Podjela==
 
Podela sedimentnih stena se može vršiti na osnovu više kriterijuma:
Sedimentne stijene su podjeljene u tri skupine: klastične, kemijske i biokemijske.
 
* '''na osnovu načina postanka (geneze)'''
** [[klastične sedimentne stene]] ili mehaničke sedimentne stene, nastaju taloženjem [[mineral]]a različitog sastava i veličine эrna. U njih spadaju [[šljunak|šljunkovite]] i [[pesak|peskovite]] stene.
** [[hemijske sedimentne stene]] (se obrazuju izlučivanjem i taloženjem raznih soli koje se nalaze rastvoreni u vodi).
** [[organogene sedimentne stene]] (sadrže [[fosil]]ne ostatke [[biljke|biljaka]] i [[životinje|životinja]])
 
* '''na osnovu dijagenetskih karakteristika (stepena litifikacije)'''
** [[nevezane sedimentne stene|nevezane]]
** [[poluvezane sedimentne stene|poluvezane]]
** [[vezane sedimentne stene|vezane]]
 
* '''na osnovu granulometrijskih karakteristika i sastava'''
** [[psefiti]]
** [[psamiti]]
** [[alevriti]]
** [[peliti]]
 
Izučavanjem uslova stvaranja sedimentnih stena bavi se [[sedimentologija]], dok se proučavanjem ove vrste stena bavi [[petrologija]] sedimentnih stena.
 
Primeri sedimentnih stena:
[[pesak]], [[peščar]], [[karbonat]]ne stene, [[glina|glinovite]] stene, kaustobioliti (stene koje su zapaljive) npr. [[nafta]], [[asfalt]], [[ugalj|ugljevi]]...
 
===Klastične===