Popis careva dinastije Tang

Ovo je popis careva kineske dinastije Tang (618-907).

Tablica careva uredi

Hramsko ime/na Porodično i osobno ime Period vladavine Ime ere i vladavine
Konvencija: "Tang" + hramsko ime
Gao Zu (高祖 Gāo Zǔ) Li Yuan (李淵 Lǐ Yuān) 618-626 Wude (武德 Wǔdé) 618-626
Tai Zong (太宗 Tài Zōng) Li Shimin (李世民 Lǐ Shìmín) 626-649 Zhenguan (貞觀 Zhēnguān) 627-649
Gao Zong (高宗 Gāo Zōng) Li Zhi (李治 Lǐ Zhì) 650-683 Yonghui (永徽 Yǒnghuī) 650-655

Xianqing (顯慶 Xiǎnqìng) 656-661
Longshuo (龍朔 Lóngshuò) 661-663
Linde (麟德 Líndé) 664-665
Qianfeng (乾封 Qíanfēng) 666-668
Zongzhang (總章 Zǒngzhāng) 668-670
Xianheng (咸亨 Xiánhēng) 670-674
Shangyuan (上元 Shàngyuán) 674-676
Yifeng (儀鳳 Yífèng) 676-679
Tiaolu (調露 Tiáolù) 679-680
Yonglong (永隆 Yǒnglóng) 680-681
Kaiyao (開耀 Kāiyào) 681-682
Yongchun (永淳 Yǒngchún) 682-683
Hongdao (弘道 Hóngdào) 683

Zhong Zong (中宗 Zhōng Zōng)
(dismissed by Empress Dowager Wu)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
684
(also 705-710)
Sisheng (嗣聖 Sìshèng) 684
Rui Zong (睿宗 Ruì Zōng)
(dismissed by Empress Dowager Wu)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) 684-690
(also 710-712)
Wenming (文明 Wénmíng) 684

Guangzhai (光宅 Guāngzhái) 684
Chuigong (垂拱 Chuígǒng) 685-688
Yongchang (永昌 Yǒngchāng) 689

Zaichu (載初 Zàichū) 690
Dinastija Zhou (690 - 705)
Nastavak dinastije Tang
Zhong Zong (中宗 Zhōng Zōng)
(second reign)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
(also 684)
705-710
Shenlong (神龍 Shénlóng) 705-707

Jinglong (景龍 Jǐnglóng) 707-710

Shang Di (殤帝 Shāng Dì)
see note below table
Li ChongMao (李重茂 Lǐ ChóngMào) 710 Tanglong (唐隆 Tánglóng) 710
Rui Zong (睿宗 Ruì Zōng)
(second reign)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) (also 684-690)
710-712
Jingyun (景雲 Jǐngyún) 710-711

Taiji (太極 Tàijí) 712
Yanhe (延和 Yánhé) 712

Xuan Zong (玄宗 Xuán Zōng) Li Longji (李隆基 Lǐ Lóngjī) 712-756 Xiantian (先天 Xiāntiān) 712-713

Kaiyuan (開元 Kāiyuán) 713-741
Tianbao (天寶 Tiānbǎo) 742-756

Su Zong (肅宗 Sù Zōng) Li Heng (李亨 Lǐ Hēng) 756-762 Zhide (至德 Zhìdé) 756-758

Qianyuan (乾元 Qiányuán) 758-760
Shangyuan (上元 Shàngyuán) 760-761

Dai Zong (代宗 Dài Zōng) Li Yu (李豫 Lǐ Yù) 762-779 Baoying (寶應 Bǎoyìng) 762-763

Guangde (廣德 Guǎngdé) 763-764
Yongtai (永泰 Yǒngtài) 765-766
Dali (大曆 Dàlì) 766-779

De Zong (德宗 Dé Zōng) Li Kuo (李适 Lǐ Kuò) 780-805 Jianzhong (建中 Jiànzhōng) 780-783

Xingyuan (興元 Xīngyuán) 784
Zhenyuan (貞元 Zhēnyuán) 785-805

Shun Zong (順宗 Shùn Zōng) Li Song (李誦 Lǐ Sòng) 805 Yongzhen (永貞 Yǒngzhēn) 805
Xian Zong (憲宗 Xiàn Zōng) Li Chun (李純 Lǐ Chún) 806-820 Yuanhe (元和 Yuánhé) 806-820
Mu Zong (穆宗 Mù Zōng) Li Heng (李恆 Lǐ Héng) 821-824 Changqing (長慶 Chángqìng) 821-824
Jing Zong (敬宗 Jìng Zōng) Li Zhan (李湛 Lǐ Zhàn) 824-826 Baoli (寶曆 Bǎolì) 824-826
Wen Zong (文宗 Wén Zōng) Li Ang (李昂 Lǐ Áng) 826-840 Baoli (寶曆 Bǎolì) 826

Dahe (大和 Dàhé) or Taihe (Tàihé 太和) 827-835
Kaicheng (開成 Kāichéng) 836-840

Wu Zong (武宗 Wǔ Zōng) Li Yan (李炎 Lǐ Yán) 840-846 Huichang (會昌 Huìchāng) 841-846
Xuan Zong (宣宗 Xuān Zōng) Li Chen (李忱 Lǐ Chén) 846-859 Dazhong (大中 Dàzhōng) 847-859
Yi Zong (懿宗 Yì Zōng) Li Cui (李漼 Lǐ Cuǐ) 859-873 Dazhong (大中 Dàzhōng) 859

Xiantong (咸通 Xiántōng) 860-873

Xi Zong (僖宗 Xī Zōng) Li Xuan (李儇 Lǐ Xuān) 873-888 Xiantong (咸通 Xiántōng) 873-874

Qianfu (乾符 Qiánfú) 874-879
Guangming (廣明 Guǎngmíng) 880-881
Zhonghe (中和 Zhōnghé) 881-885
Guangqi (光啟 Guāngqǐ) 885-888
Wende (文德 Wéndé) 888

Zhao Zong (昭宗 Zhāo zōng) Li Ye (李曄 Lǐ Yè) 888-904 Longji (龍紀 Lóngjì) 889

Dashun (大順 Dàshùn) 890-891
Jingfu (景福 Jǐngfú) 892-893
Qianning (乾寧 Qiánníng) 894-898
Guanghua (光化 Guānghuà) 898-901
Tianfu (天復 Tiānfù) 901-904
Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904

Ai Di (哀帝 Aī Dì) ili
Zhaoxuan Di (昭宣帝 Zhāoxuān Dì)
Li Zhu (李柷 Lǐ Zhù) 904-907 Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904-907