Polusloženica

Polusloženica je riječ nastala združivanjem dviju imenica od kojih prva atributivno određuje drugu i ne deklinira se, a obje zadržavaju svoj naglasak.

Polusloženice se pišu sa spojnicom, npr. blok-dijagram, kompakt-disk, rok-muzika itd.

IzvorUredi