Podjela vlasti je naziv za političku doktrinu koja smatra kako, u svrhu spriječavanja samovolje, veće efikasnosti i postizanja političke stabilnosti, suverena vlast u nekoj državi mora biti ograničena njenom podjelom na dva, odnosno tri segmenta koja su nezavisna jedan od drugog.

Doktrine o podjeli vlasti su postojale još u antičkoj političkoj teoriji, ali su najveći utjecaj dobile u Novom vijeku, kada su poslužile kao ideološka podloga za stvaranje modernih demokratskih sistema.

Od tih doktrina je najpoznatija ona o trodiobi vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku koju je izložio francuski filozof Montesqieu u svom djelu O duhu zakona. Njegove ideje je nadosljednije u praksi proveo Ustav SAD koji predviđa strogu podjelu ovlasti između predsjednika, Kongresa i Vrhovnog suda, odnosno kompleksni sistem međusobne kontrole.