Pjesma Kmerske Republike

Pjesma Kmerske Republike
បទនគររាជ
Coat of arms of The Khmer Republic.svg

Državna himna
Kmerska Republika

Tekst Khieu Chum
Muzika Khieu Chum
Usvojena 9. listopada 1970.
Ukinuta 17. travnja 1975.

"Pjesma Kmerske Republike" (kmerski: បទចំរៀងនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរ Bâtchamrieng ney Sathéaranakrâth Khmer) bila je državna himna Kmerske Republike od 1970. do 1975. godine. Autorstvo nad pjesmom uglavnom se pripisuje skupini studenata sa Kraljevskog univerziteta lijepih umjetnosti, koje je predvodio Hang Thun Hak, međutim relevantni akademski izvori navode kako je autor pjesme Khieu Chum, budistički redovnik i aktivist. Pjesma je 9. listopada 1970. godine usvojena kao himna novoproglašene Kmerske Republike, koja je zamijenila monarhiju. Nakon rušenja republike od strane Crvenih Kmera i uspostave Demokratske Kampućije u travnju 1975. godine, nova himna postala je "Dap Prampi Mesa Chokchey".

Himna se sastoji od dvije strofe i refrena, a koje slave pobjede kmerskog naroda i njegovu tradiciju. Riječ "neprijatelji" s početka druge strofe referira se na tada aktualna događanja, odnosno na prisustvo sjevernovijetnamskih trupa na sjeveru Kambodže nedugo nakon državnog udara. Refren se sastoji od ponavljanja pokliča i poziva na izgradnju republike.

Vanjske vezeUredi