Pinocitoza (doslovno znači ćelija pije) je jedan od oblika endocitoze, pri čemu ćelija aktivno transportuje molekule manje mase kroz ćelijsku membranu, nakon čega se one nalaze u inutrašnjosti ćelije u pinocitnoj vezikuli. Pinocitozom ćelije najčešće uzimaju vodu i druge manje molekule rastvorene u vodi. Za razliku od fagocitoze nije specifična za transportovanu supstancu.

Mehanizam uredi

Pinocitoza je aktivan proces i zahteva energiju iz ATP-a. Kontrakcijom kontraktilnih proteina klatrina, aktina i miozina dolazi do invaginacije ćelijske membrane, i uvlačenja manjih molekula. Suprotni krajevi udubljenja se spajaju i supstanca se nalazi u maloj pinocitnoj vezikuli u citoplazmi ćelije. Ova vezikula se zatim spaja sa lizozomima i uneta supstanca se razlaže i kasnije koristi.

Pogledati uredi

Literatura uredi

  • Arthur C. Guyton John E. Hall Medicinska fiziologija savremena administracija Beograd 1999 ISBN 6-387-0599-9