Patrijarh moskovski i sve Rusije

Patrijarh moskovski i sve Rusije (rus. Патриарх Московский и всея Руси) je vrhovni predstojatelj Ruske pravoslavne crkve.

Patrijarh moskovski Kiril, 16. ruski patrijarh

Položaj

uredi

On je prvi arhijerej Ruske pravoslavne crkve i odgovoran je Pomjesnom saboru i Arhijerejskom saboru. Patrijarh upravlja Ruskom pravoslavnom crkvom zajedno sa Svetim sinodom, i on je njegov predsjednik. Patrijarh saziva pomjesne i arhijerejske sabore, predsjedava njima i snosi odgovornost za izvršavanje njihovih odluka. On predstavlja Rusku pravoslavnu crkvu u spoljnim odnosima sa drugim crkvama i sa svetovnim vlastima. Patrijarh zajedno sa Svetim sinodom izdaje ukaze o imenovanju eparhijskih arhijereja i vrši kontrolu nad njihovim radom.

Patrijarh moskovski i sve Rusije je eparhijski arhijerej Moskovske eparhije koja obuhvata grad Moskvu i Moskovsku oblast, i arhimandrit Trojice-Sergijeve lavre.

Djelokrug

uredi

Patrijarh moskovski i sve Rusije:

 • snosi odgovornost za izvršavanje odluka Pomjesnog sabora, Arhijerejskog sabora i Svetog sinoda;
 • podnosi Pomjesnom saboru i Arhijerejskom saboru izvještaje o stanju Ruske pravoslavne crkve u periodu između dva saborska zasjedanja;
 • podržava jedinstvo jerarhije Ruske pravoslavne crkve;
 • vrši nadzor nad svim sinodalnim ustanovama;
 • obraća se pastirskim poslanicima;
 • popisuje sve crkvene dokumente nakon datog odobrenja Svetog sinoda;
 • vrši izvršno-naredbodavne dužnosti u vezi sa upravljanjem Moskovskom patrijaršijom;
 • razgovara s predstojateljima pravoslavnih crkvi, u ime Pomjesnog sabora, Arhijerejskog sabora ili Svetog sinoda, ili u svoje ime;
 • predstavlja Rusku pravoslavnu crkvu u odnosima s najvišim organima državne vlasti i uprave;
 • potvrđuje ustave samoupravnih crkava, egzarhata i eparhija;
 • prima apelacije od eparhijskih arhijereja samoupravnih crkava;
 • donosi ukaze o izboru i imenovanju eparhijskih arhijereja, rukovodilaca sinodalnih ustanova, vikarnih episkopa, rektora duhovnih škola i drugih lica, koje imenuje Sveti sinod;
 • stara se o blagovremenom popunjavanju upražnjenih arhijerejskih katedri;
 • povjerava arhijerejima privremenu upravu nad eparhijama u slučaju duže bolesti, smrti ili nalaženja pod crkvenim sudom eparhijskih arhijereja;
 • vrši nadzor nad izvršavanjem arhipastirske dužnosti arhijereja u vezi sa staranjem o eparhiji;
 • ima pravo posjete, u neophodnim slučajevima, svih eparhija Ruske pravoslavne crkve;
 • daje arhijerejima bratske preporuke koje se odnose na lični život, ali i na izvršavanje arhipastirske dužnosti; u slučaju neuvažavanja njegovih preporuka predlaže Svetom sinodu donošenje odluke po tom pitanju;
 • razmatra poslove koji su u vezi sa nerazumijevanjem među arhijerejima, koji su se dobrovoljno obratili njegovom posredovanju bez formalnog sudskog postupka; odluke patrijarha u takvim slučajevima su za obje strane obavezne;
 • prima žalbe na arhijereje i postupa u skladu s njima;
 • daje arhijerejima otpust na rok veći od 14 dana;
 • nagrađuje arhijereje ustanovljenim titulama i najvišim crkvenim odlikovanjima;
 • nagrađuje klirike i mirjane crkvenim nagradama;
 • potvrđuje sticanje naučnih zvanja;
 • stara se o blagovremenoj pripremi i osvećenju svetog mira za crkvene potrebe.

Vidi još

uredi

Izvori

uredi

Spoljašnje veze

uredi