Partizanski kalendar

Partizanski kalendar, prvi kalendar na srpskom jeziku u Mađarskoj nakon Drugog svjetskog rata. Objavljen je ćirilicom u Pečuju 31. I. 1945. godine u redakciji dr. Svetozara Lastića. Izdala ga je "Srp(ska) Pravosl(avna) Crkvena Opština" za prostu, 1945. godinu.

Partizanski kalendar, Pečuj, 1945.

IzvorUredi