Ortorompski kristalni sistem

Ortorompski kristalni sistem ima rešetku nastalu izduživanjem kubične rešetke, čime nastaje pravougaona prizma sa pravougaonom bazom (a x b) i visinom c, gdje je abc. Ortorompskom sistemu pripadaju četiri rešetke:

ortorompski jednostavna bazno-centrirana
ortorompski
prostorno-centrirana
ortorompski
plošno-centrirana
ortorompski
Ortorompski, jednostavna Ortorompski, bazno-centrirana Ortorompski, prostorno-centrirana Ortorompski, plošno-centrirana

Rombična kristalna sistema