Operacija Panter

Operacija Panter (nem. Panther) je bila zajednička operacija Vermahta i snaga NDH protiv partizana na Kordunu i Baniji, posebno u oblasti Gline i Petrove gore. Vođena je od 7. do 20. decembra 1943. godine.

Nemačka artiljerija u borbi protiv partizana, decembra 1943.

Dio je šeste neprijateljske ofanzive.

Pozadina uredi

Početkom decembra 1943. okupator je koncentrisao snage oko slobodne teritorije Korduna, Banije i Cazinske krajine. Na liniji SisakPetrinjaGlina nalazila se 1. kozačka divizija, a duž željezničke pruge Sunja—Bihać 373. legionarska divizija »Tigar«. Ta koncentracija snaga bila je u vezi sa širim strategijsko-operativnim planom 2. njemačke oklopne armije, koja je imala zadatak da poslije posjedanja Jadranske obale obezbijedi pozadinu, posebno komunikacije koje iz doline Save vode prema moru.[1]

Neprijatelj je imao namjeru da prvo razbije i uništi snage 8. kordunaške divizije i Kordunaški NOP odred na Kordunu i Petrovoj gori, a potom 7. banijsku diviziju i Banijski NOP odred na Baniji i Šamarici.[2]

Tok operacije uredi

6. 12. 1943. godine na Kordunu i u Baniji otpočela operacija "Panter". S linije Karlovac — Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina — Petrinja — Sunja i Sunja — Kostajnica — Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade.

Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo.[3]

Gubici uredi

Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.[3]

Izvori uredi

Literatura uredi

Vidi još uredi

Vanjske veze uredi