Operacija Drežnica

Spomenik palim borcima NOB-a ispred pravoslavne crkve u Drežnici.

Operacija Drežnica je bila vojna operacija Vermahta protiv partizana u širem području Drežnice. Cilj je bio iznenadno likvidirati "Crveni komandni centar", za koji se pretpostavljalo da se nalazi u Drežnici.[1]

Operacija je vođena od 23. do 31. januara 1944. godine. U operaciji »Drežnica« su učestvovali delovi 114. i 392. divizije i ustaško-domobranske i četničke snage. Operacija Drežnica je bila deo šire operacije »Adler«, povezana je i sa operacijom Nibelungenfahrt.

Tok operacijeUredi

Operacija je počela 23, a završila se 29. januara 1944. Plan operacije bio je da se napad na širi rejon Drežnice izvrši sa dve borbene grupe: Severnom iz sastava 392. legionarske divizije, i Južnom, iz sastava 114. lovačke divizije. Severna grupa (ojačani 847. puk) imala je zadatak da nastupa pravcem Ogulin — Jasenak — Drežnica, a Južna pravcem Oštarije — Jezerane. Cilj im je bio da se obe spoje kod Jezerana (koje je 114. divizija trebalo da zauzme do 25. januara), a potom da preko Brinja produže za Senj. Rezerva (392. izviđački bataljon) nalazila se u Ogulinu.[2]

U cilju zauzimanja oslobođene teritorije Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, glavnina nemačke 392. legionarske divizije otpočela nastupanje iz Ogulina pravcima: Jezerane - Brinje - Senj i Jasenak - Drežnica - Brinje. Od 25. januara sadejstvovale su joj i snage nemačke 114. lovačke divizije iz rejona Žute Lokve ka Jezeranima i Drežnici. U višednevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13 divizije NOVJ na svim pravcima i do 31. januara zaposeo Drežnicu i uspostavio garnizone duž komunikacije Ogulin - Brinje - Senj,

Nemačke jedinice su u ovoj akciji bile vrlo okrutne. Na prostoriji Drežnice palile su sve kuće, a dobar deo stanovništva streljale. Uništile su 20 uređenih partizanskih brvačnih prostorija i spalile partizansku bolnicu u Mošunama sa 50 kreveta.[3]

IzvoriUredi

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi