Naprednjaci je naziv za neformalnu grupu pripadnika radikalne hrvatske nacionalističke omladine koji su 1895. godine sudjelovali u demonstracijama protiv autoritarnog režima bana Khuena Hedervaryja, odnosno paljenju mađarske zastave u Zagrebu. Nakon tog događaja je veći njih otišao studirati u Prag, gdje su došli pod snažan utjecaj češkog nacionalnog pokreta na čelu s Tomašom Masarykom. Nakon povratka u domovinu drže da se umjesto radikalnih akcija više treba usmjeriti na kulturno uzdizanje narodnih masa. U decembru 1904. su se formirali kao politička stranka, a sljedeće godine postali dio Hrvatsko-srpske koalicije.