Napad NOVJ na Glinu 1943.

(Preusmjereno sa stranice Napad NOVJ na Glinu novembra 1943.)

Jedinice Četvrtog korpusa NOVJ izvele su krajem novembra 1943. napad na nemački garnizon u Glini i posade na okolnim komunikacijama. Napad je počeo 23. novembra 1943. u večernjim časovima. U napadu su učestvovale tri brigade Sedme banijske divizije, dok su snage Osme kordunaške divizije zatvarale pravce iz Petrinje prema Glini.

Napad NOVJ na Glinu novembra 1943.
Segment Drugog svetskog rata
Datum 23.-25. novembar 1943.
Lokacija Glina, komunikacije između Petrinje i Gline
Sukobljene strane
Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije Nemački Vermaht
Snage NDH
Angažirane jedinice
Sedma banijska divizija
Osma korpdunaška divizija
Delovi 11. SS oklopne grenadirske divizije
Delovi 1. kozačke konjičke divizije
ustaše i domobrani
Snage
oko 3.000 u napadu na Glinu, oko 2.000 u izolaciji napada oko 680 u odbrani garnizona, oko 6.000 u okolnim garnizonima[1]
Žrtve i gubici
Glina:
64 poginulih, 178 ranjenih, 3 nestala[2]
oko 155 mrtvih, 67 zarobljenih[2]

Na Baniji je tada bio razmešten 24. SS oklopno-grenadirski puk Danmark, delovi 1. kozačke konjičke divizije, i ustaško-domobranske snage.

I pored znatnog zalaganja banijskih jedinica, napad na Glinu 23/24. novembra, kao ni ponovljeni napad sledeće noći nisu uspeli. Odbranu SS-posade u Glini pomogla je i nemačka avijacija.

Jedinice Osme kordunaške brigade 25. novembra ujutro na sektoru Hrastovice kod Petrinje iz odbrane su prešle u napad, razbivši jednu četu SS oklopnih grenadira i potčinjene delove domobrana, nanevši im znatne gubitke i zauzevši mesto.

Tok borbi za Glinu

uredi

U Glini se nalazio jedan bataljon 24. SS oklopno-grenadirskog puka Danmark, jedna satnija 5. ustaške bojne, i oko 50 žandarma. Pojas odbrane garnizona bio je utvrđen bunkerima i bodljikavom žicom.

Napad na odbranu Gline koji je počeo noću 23/24. novembra, Sedma divizija izvela je sa tri brigade, ojačane sa 3 tenka, korpusnom haubičkom baterijom i baterijom poljskih topova Osme divizije: Trećom brigadom napadajući sa jugozapadne, Drugom brigadom sa jugoistočne i Četvrtom brigadom napadajući sa jugozapadne, Drugom brigadom sa severoistočne strane.

Uprkos zalaganju boraca Sedme divizije, svi napadi tokom noći 23/24. novembra bili su odbijeni. Napad je obnovljen tokom dana 24. novembra, kao i sledeće noći, ali ponovo bez uspeha. Tokom dana 25. novembra vršene su pripreme za ponovni napad, ali je nemačka avijacija omela koncentraciju Druge brigade i raspršila njene delove. Druga brigada je u napadu zamenjena Prvom iz rezerve, ali ni to nije donelo uspeh.

25. novembra štab četvrtog korpusa naredio je obustavu napada na Glinu, ocenivši da dalji napadi nemaju izgleda na uspeh. U ovim napadima, Sedma divizija imala je 38 mrtvih, oko 11 ranjenih i 3 nestala borca[1] Prema radio-izveštaju Prve kozačke divizije štabu XV brdskog korpusa od 28. novembra, SS puk Danmark pretrpeo je gubitke od 49 poginulih, 32 ranjena i 65 nestalih[3].

Napad na Hrastovicu

uredi

Napad na Glinu obezbeđivale su iz pravca Petrinje dve brigade Osme divizije: Prva brigada blokirala je mesto Gora, a Treća brigada Hrastovicu. Pošto nije došlo do prikupljanja krupnjih nemačkih snaga, ove dve brigade prešle su u napade na ova mesta.

Zapažen uspeh ostvarila je Treća brigada Osme divizije, koja je u napadu 25. novembra zauzela Hrastovicu, razbivši posadu sastavljenu od čete esesovaca i domobrana. Treća brigada uspešno je savladala izgrađenu utvrđenu liniju sastavljenu od bunkera povezanih saobraćajnicama i fortifikacijskih prepreka, nanevši osovinskoj posadi gubitke od 91 poginulog (4 oficira i 4 podoficira) i 59 zarobljenih[1].

Dalji razvoj

uredi

Poslednjih dana novembra 1943. izvršena je smena nemačkih posada na Baniji. Delovi 11. SS oklopno-grenadirske divizije zamenjeni su jedinicama 1. kozačke konjičke divizije. Ove snage su, zajedno sa 371. i 373. divizijom i ustašama 6. decembra 1943. otpočele operaciju Panter protiv Sedme divizije NOVJ na Baniji u sklopu zimskih operacija Druge oklopne armije. Ove operacije nisu donele trajno olakšanje nemačkim posadama. 8. januara 1944. Sedma divizija otpočela je novi napad na nemačke posade na Baniji, i 11. januara Nemci su bili prinuđeni da napuste Glinu, koja je postala važno središte slobodne teritorije[4].

Literatura

uredi

Reference

uredi
  1. 1,0 1,1 1,2 Dušan Baić: ČETVRTI KORPUS NOV JUGOSLAVIJE, strana 227
  2. 2,0 2,1 Dušan Baić: ČETVRTI KORPUS NOV JUGOSLAVIJE, strana 228
  3. Tagesmeldung 28.11.1943, National Archive Washington, T314, roll 557, frames 449-450
  4. Dušan Baić: ČETVRTI KORPUS NOV JUGOSLAVIJE, strana 244

Vidi još

uredi