Multinacionalna korporacija

Multinacionalna ili transnacionalna korporacija, je naziv za korporaciju ili poslovni pothvat koji proizvodi robu ili pruža usluge u više od jedne zemlje. Za njega se ponekad koristi i izraz međunarodna korporacija. Prema definiciji Međunarodne organizacije rada pod multinacionalnom korporacijom se podrazumeva svaka korporacija ili poduzeće čije se sjedište nalazi u jednoj, odnosno matičnoj zemlji, a poslovni pogoni i druge radne jedinice u drugim, tzv. zemljama-domaćinima.

Multinacionalne korporacije često imaju budžete koji su višestruko veći od bruto domaćeg proizvoda pojedinih zemalja. To im daje snažan uticaj na lokalnu ali i na svetsku ekonomiju, pa zbog toga često igraju važnu ulogu u međunarodnim odnosima, pogotovo u doba globalizacije. Njihova moć i uticaj ih je učinila predmetom oštrih kritika.

Eksterni linkovi uredi