Hilijazam (gr. χιλία - hiljada) ili milenarizam (lat. millennium - tisućljeće) je vera u skori dolazak Hristovog zemaljskog hiljadugodišnjeg carstva.