Magnećani (starogrčki: Μάγνητες) bili su jedno od starogrčkih plemena. U drugom pevanju Ilijade Homer ih ubraja među Grke koji učestvuju u pohodu na Troju i njihovu domovinu smešta u Tesaliju, i to u oblasti koja se i danas zove Magnezija.[1] U istorijsko doba učestvovali su u grčkoj kolonizaciji, tokom koje su osnovali dva prosperitetna grada u zapadnoj oblasti Male AzijeMagneziju na Meandru i Magneziju na Sipilu.

Prema Katalogu žena, koji se u antici pripisivao Hesiodu,[2] Tija, kći Deukalionova, vodila je ljubav sa Zevs om i rodila mu dva sina: Magneta i Makedona, eponimne heroje Magnećana i Makedonaca. U Katalogu se navode članovi šire Tijine porodice, među kojima su i osnivači nekih drugih grčkih plemena. Njena sestra Pandora (nazvana po svojoj poznatijoj baki, Pandori) rodila je Zevsu Greka, a njihov brat Helen, sa svoja tri sina ― Dorom, Eolom i Ksutom (preko sinova Jona i Aheja) ― bio je predak tri glavna plemena koja su činila drevni grčki narod.

Deukalion
Pira
Zevs
Helen
(Heleni)
Tija
Pandora II
Dor
(Dorani)
Xuthus
Eol
(Eoljani)
Magnet
(Magnećani)
Makedon
(Makeonci)
Greko
(Grci)
Ahej
(Ahejci)
Jon
(Jonjani)
Genealoški odnos između drevnih grčkih plemena u okviru Deukalionove porodice.[3]

Reference uredi

  1. Kirk, G.S. (1985). The Iliad : a commentary (Repr izd.). Cambridge [England]: Cambridge University Press. str. 187. ISBN 0521237092. Pristupljeno 18. januara 2014. 
  2. Katalog žena, fr. 7.
  3. Prema: M. L. West, The Hesiodic Catalogue of Women: Its Nature, Structure, and Origins (Oxford, 1985) 173. Helen je sin Pire i Zevsa (Katalog žena, fr. 2–5; cf. West (1985) 52, 56); Greko je sin Pandore, Deukalionove kćeri, i Zevsa (Katalog žena, fr. 5); Magnet i Makedon su sinovi Tije, Deukalionove kćeri, i Zevsa (Katalog žena, fr. 7); Dor i Eol su sinovi Helena i nimfe Orseide (Katalog žena, fr. 9), a jednako i Ksut, koji se oženio Kreusom, kćerkom Erehtejevom, s kojom je imao sinove Aheja i Jona (fr. 10(a)23 OCT).