Logička negacija

Logička negacija ili Logičko „ne“ je unarna logička operacija koja u suštini ima predlog p na drugi predlog "ne p", pisano ¬ p, čija je vrednost „tačno“ kada njen operand ima vrednost „netačno“, i obrnuto. Drugim rečima, logička negacija pretvara tačno u netačno, a netačno u tačno. Može se primeniti kao operacijana propoziciji, istinitosnim vrednostima,ili semantičkim vrednostima uopšte. U Intuitivnoj logici, prema Brauer - Heiting - Kolmogorovom tumačenju, negacija od p je ustvari demant od p..


ObeležavanjeUredi

U matematičkoj logici, logička negacija se obeležava znakom  . Tako, logička negacija iskaza   bi se pisala   i čitala „ne p“.

Pored ove notacije, u praksi se koriste još i   (čita se „p konjugovano“) i   (čita se „p prim“ ili „p komplement“).

Istinitosna tablicaUredi

Istinitosna tablica za logičku negaciju glasi:

p ¬pKlasična negacija može da se definiše u smislu drugih logičkih operacija. Na primer, ¬ p može da se definiše kao p → F , gde je " → " je logička posledica i F je apsolutna neistina . Nasuprot tome, može se definisati kao F & p ¬ p za bilo kakvu tvrdnju p, gde je " & " logička konjukcija. Ideja je da svaka kontradikcija lažna. Dok su ove ideje i rade u klasičnoj i intuitivnoj logici, one ne rade u Brazilskoj logici, gde protivrečnosti nisu nužno lažne. Ali, u klasičnoj logici, mi smo dobili još jedan identitet: P → K, se može definisati kao, ¬ p ∨ k, gde je " ∨ " logička disjunkcija : "Nije p ili k". Algebarski, klasična negacija odgovara komplementarnosti u Bulovoj algebri.

OsobineUredi

  • Dvostruka negacija, tj. negacija negiranog iskaza  , je logički ekvivalentna početnom iskazu  . Simbolički zapisano,   1

1 U sistemu intuicionističke logike, međutim,   je iskaz slabiji od  . S druge strane, logička ekvivalencija   je i dalje tačna.

RačunarstvoUredi

ProgramiranjeUredi

Logička negacija se u računarstvu koristi analogno svom značenju u logici i matematici, dakle u gradnji logičkih iskaza. U zavisnosti od programskog jezika zapisuje se na različite načine. Na primer, u programskom jeziku C se obeležava znakom !, u Paskalu engleskom rečju NOT itd. Sledi primer programskog koda zapisanog na programskom jeziku C koji koristi logičku negaciju:

if (!(r == t)) /* ako nije tačno da je r jednako t... */
{
    /* ... izvrši ove instrukcije */
}

Neki programski jezici podržavaju i izvršavanje logičke negacije nad pojedinačnim bitovima neke memorijske lokacije. Tada se svi bitovi koji imaju vrednost 1 posmatraju kao „tačno“ (⊤) a svi bitovi vrednosti 0 kao „netačno“ (⊥). Operacija te bitovske logičke negacije kao rezultat ima vrednost čiji su svi bitovi suprotni odgovarajućim bitovima početne vrednosti. Na primer:

 


Vidi jošUredi

Eksterni linkoviUredi