Logaritamske jednačine

U matematici postoje nekoliko logaritamskih jednačina.

Algebarske jednačine uredi

Korišćenje jednostavnijih operacija uredi

Ljudi koriste logaritme da bi uprostili račun. Na primer, dva broja mogu biti pomnožena samo koristeći tablicu logaritama i sabiranje.

  zbog  
  zbog  
  zbog  
  zbog  

Ukidanje eksponenata uredi

Logaritmi i eksponenti (antilogaritmi) sa istom osnovom se poništavaju.

  zbog  
  zbog  

Promena osnove uredi

 

Ova jednačina se koristi za izračunavanje logaritama na elektronskim kalkulatorima. Na primer, većina kalkulatora ima dugmad za ln i za log10, ali ne i za log2. Da bismo našli log2(3), treba izračunati log10(3) / log10(2) (ili ln(3)/ln(2), što je zapravo ista stvar).

Iz ove formule proizilazi nekoliko stvari:

 
 
 

Trivijalne jednačine uredi

  zbog  
  zbog  

Jednačine matematičke analize uredi

Limesi uredi

 
 
 
 
 
 

Poslednji limes se često shvata kao "logaritam raste sporije od bilo kog stepena ili korena x".

Izvod logaritamske funkcije uredi

 
 

Integral logaritamske funkcije uredi

 

što se za a=e svodi na