Vektorski prostor

(Preusmjereno sa Linearni prostor)

Vektorski ili linearni prostor je algebarski pojam u matematici koji nalazi primenu u svim glavnim granama matematike, među kojima su linearna algebra, analiza i analitička geometrija. On se definiše na sledeći način:

Neka skup V ima strukturu Abelove grupe u odnosu na sabiranje. Elemente skupa V zovemo vektori. Neutralni element označavamo sa 0 i zovemo nulti vektor.

Neka skup F ima strukturu polja. Elemente skupa F zovemo skalari, a neutralne elemente u odnosu na dve binarne operacija označavamo sa 0 i 1.

Na skupu F × V definisano je množenje vektora skalarom, tj. preslikavanje F × V → V, koje svakom skalaru i svakom vektoru pridružuje vektor , tako da su ispunjeni sledeći aksiomi:

(I)
(II)
(III)
(IV)

Ovako definisano preslikavanje se zove množenje vektora skalarom, dok se V naziva vektorski prostor nad poljem F i piše V(F).

Uobičajeno je da se vektorski prostori nad poljem realnih odnosno kompleksnih brojeva nazivaju realni, odnosno kompleksni vektorski prostori. Takođe, vektorski prostor u kojem je definisan skalarni proizvod naziva se Euklidski vektorski prostor.