Laktid je ciklični di-estar mlečne kiseline, i.e., 2-hidroksipropionske kiseline. Mlečna kiselina ne može da formira lakton poput drugih hidroksilnih kiselina, jer je njena hidroksilna grupa suviše blizo karboksilne grupe. Umesto toga, mlečna kiselina prvo formira dimer, koji je sličan 5-hidroksi kiselini. Dimer sadrži hidroksi grupu na podesnom rastojanju da sa karboksilnom grupom formira lakton. Nastali šestočlani ciklični diestar je poznat kao laktid. Laktidi se mogu pripremiti zagrevanjem mlečne kiseline u prisustvu kiseline kao katalizatora.

Laktid
Drugi nazivi Dilaktid, (R,R)-3,6-Dimetil-1,4-dioksan-2,5-dion, (S,S)-3,6-Dimetil-1,4-dioksan-2,5-dion, (meso)-3,6-Dimetil-1,4-dioksan-2,5-dion, (R,R)-2,5-Dimetil-3,6-diokso-1,4-dioksan, (S,S)-2,5-Dimetil-3,6-diokso-1,4-dioksan, (meso)-2,5-Dimetil-3,6-diokso-1,4-dioksan
Identifikacija
CAS registarski broj 4511-42-6 [(S,S)-Laktid] DaY, 25038-75-9 [(R,R)-Laktid], 13076-19-2 [(R,S)-Laktid = mezo-Laktid], 26680-10-4 [smeša tri izomera]
Jmol-3D slike Slika 1
Svojstva
Molekulska formula C6H8O4
Molarna masa 144.13 g mol−1
Tačka topljenja

95 - 97 °C [(S,S)-Laktid i (R,R)-Laktid][1]

Rastvorljivost u vodi Hidrolizuje se do mlečne kiseline[1]
Opasnost
R-oznake R36/37/38
S-oznake S26 S37/39

 DaY (šta je ovo?)   (verifikuj)

Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Infobox references

Generalno, laktid je ciklični diestar, i.e., di-lakton dva molekula bilo koje 2-hidroksikarboksilne kiseline.

Stereoizomeri

uredi

Mlečna kiselina je hiralna. Postoje dva enantiomera, (R)-mlečna kiselina i (S)-mlečna kiselina. Laktid formiran iz dva ekvivalentna molekula mlečne kiseline se sastoji od dva stereocentera. Poznata su tri stereoizomera laktida:

 
(R,R)-Laktid (levo gore), (S,S)-laktid (desno gore) i mezo-laktid (ispod)

Polimerizacija

uredi

Laktid se može polimerizovati do polimlečne kiseline (polilaktida) koristeći podesne katalizatore, sa bilo sindiotaktnom ili heterotaktnom stereokontrolom, čime nastaju materijali sa mnoštvom korisnih svojstava:[2]

 

Reference

uredi

Literatura

uredi