Kvadar je bilo koji paralelepiped kojemu je osnova pravokutnik.

Dakle, kvadar nema nužno sve bridove međusobno okomite, kao što je česta zabluda.

Ako su bočni bridovi kvadra okomiti na osnovicu, onda je taj kvadar uspravni kvadar.

Uspravni kvadar uredi

 
Kvadar

Sve su prostorne dijagonale uspravnoga kvadra jednake duljine.

Označimo li duljine bridova uspravnoga kvadra s   i  , a dijagonalu s  , za nj vrijede sljedeće formule:

  • Velika dijagonala:
 
  • Površina:
 
  • Zapremina:
 
  • Poluprečnik opisane sfere:
 

Vanjske veze uredi