Kriminalistička taktika

Kriminalisticka taktika je posebna grana kriminalistike koja proucava i usavrsava opsta kriminalisticka pravila u svrhu njihove prakticne primjene u suzbijanju kriminaliteta.Predmet njenog proucavanja su pojavni oblici krivicnih djela, nacini njihovog izvrsenja, motiv,znanja, vjestine, nacin zivota i psihologija izvrsilaca krivicnih djela. zadatak kriminalisticke taktike je da doprinese usavrsavanju metoda kriminalistike i otkloni nedostatke koji se pojavljuju u prakticnom postupanju kriminalista.