Kontrast je stilska figura u kojoj se nešto poredi po suprotnosti. Njegovom primenom, suprotne pojave su jače izražene. Ovo je specijalna vrsta poređenja. Ovde se poređenje ne vrši po sličnosti, već po suprotnosti, čime se veoma izrazito ističu oba člana koja ga sačinjavaju zasnivajući se na onom u slikarstvu poznatom postupku slikanja crno-belo,ili uopšte slikanja komplementarnim bojama. Kao što se kontrasne boje u slikarstvu lepo dopunjuju, a opet svaka ponaosob izrazitije deluje, tako se i u književnosti kontrastom postiže veoma izrazita konkretizacija slike:

„Jedno vreme i celo dvorište bilo je puno rumenog sjaja, ali se brzo praznilo kao nagnut četvrtasti sud, i sve se više punilo senkom pravoga sutona." (Ivo Andrić)

Kontrast izaziva i veoma jak emocionalni utisak i kao celina i posebno sa svakim svojim delom. Razume se, u kontrastu se uvek više ističe onaj član na koji pesnik stavlja misaono i emocionalno težište:

„Ja bosiljak sijem, meni pelin niče." (Narodna pesma)