Kontinentalno pravo

(Preusmjereno sa stranice Kontinentalni pravni sistem)
Ne poistovećivati sa Građansko pravo.

Kontinentalno pravo ili civilno pravo je zajednički naziv za pravne sisteme koji svoj temelj imaju na institucijama nekadašnjeg rimskog prava, a čija je glavna karakteristika da svoj izvor imaju u pisanim zakonima i kodifikacijama nauštrb sudske prakse i presedana. Njegovi glavni koncepti potiču od Corpus iuris civilis, odnosno Justinijanove kodifikacije tadašnjeg rimskog prava na koju su se u sljedećih 1500 godina nadovezale institucije crkvenog prava, lokalnih običaja i pravnih teorija u zapadnoj Evropi.

Pravni sistemi u svijetu

U materijalnom smislu kontinentalno pravo se temelji na apstraktnim institutima i općim načelima, od kojih se tek posredno izvode pojedinačna pravila i odluka. U procesnom smislu kontinentalno pravo inzistira na inkvizitornom postupku, odnosno odlučivanje daje u ruke profesionalnih sudija kojima je dano malo ili nimalo slobode da na svoj način tumače zakonski tekst; kontinentalno pravo također ograničava korištenje porote osim u rijetkim slučajevima ili kroz alternativni sistem sudaca prisjednika.

Eksterni linkovi uredi