Za ostala značenja, vidi Konfederacija (razvrstavanje).

Konfederacija (ili savez država, državni savez) je naziv za političku uniju, odnosno zajednicu dviju ili više država koja ima vlastite institucije i međunarodnopravni subjektivitet, ali čije članice zadržavaju puni suverenitet.

Ustrojstvo, odnosno institucije konfederacije se propisuju temeljem međunarodnog sporazuma, a rjeđe ustava. Te institucije se obično svode na izvršne organe u oblastima kao što su obrana, vanjski poslovi i financije, odnosno institucije kao što su vojska, diplomatska predstavništva i carina. Uz izvršnu vlast može postojati i zakonodavna vlast, najčešće u obliku posebne skupštine (za koju se često koristi izraz dijeta) čiji su članovi odgovorni zakonodavnim i izvršnim organima državam-članica umjesto građanima. Sastav svih organa je obično po načelu ravnopravnosti svih država-članica, a odluke se u pravilu donose konsenzusom.

Zbog inzistiranja na konsenzusu konfederacija se kroz historiju, pogotovo u 19. i 20. vijeku, u pravilu pokazala prilično neefikasnim oblikom državne organizacije, pa se danas obično smatra prijelaznim oblikom ili prema jačanju centralnih institucija, odnosno stvaranju federacije ili prema raspadu na potpuno samostalne i suverene države. Kao primjeri za prvo se navode SAD do donošenja Ustava 1787. godine i Njemački savez u prvoj polovici 19. vijeka, a kao primjeri za drugo Jugoslavija nakon Ustava 1974. godine odnosno Državna zajednica Srbije i Crne Gore.

Razlikovanje konfederacije od federacije je ponekad otežano zbog toga što pojedine države (Švicarska i Kanada), usprkos federalnog uređenja, koriste izraz konfederacija u svom nazivu, kao što se federacije znaju prilično razlikovati po organizaciji i ovlastima država-članica, odnosno mogu biti uređene kao tzv. asimetrične federacije.