Čekrk

(Preusmjereno sa stranice Kolotura)

Čekrk ili kolotur (također i kolotur, vitao, vitlo; ako služi samo za skretanje smjera užeta naziva se i užnicom), spada u jednostavne naprave i poznata je od davnina, osobito u pomorstvu. Služi za skretanje smjera sile ili za podizanje ili povlačenje velikih tereta malom silom. Izum višestruke koloture utjecao je na razvoj brodarstva u prošlosti, što je dovelo do porasta trgovine. Razmjena među gradovima je naglo porasla, pošto su troškovi transporta naglo pali.

Fiksna kolotura za promjenu smjera sile

Zanemarimo li trenje u ležištima, sila F u oba kraka užeta koje je omotano oko koloture, jednaka je. Ta se okolnost koristi za skretanje smjera sile. No vezivanjem jednog kraja užeta za čvrsti oslonac, i zavješenjem tereta na jaram u kome je uležištena osovina koloture, odnos sila se mijenja. Zbroj sila u oba užeta 2 x F jednak je težini tereta W, tj. možemo pisati:

2 F = W a iz tog izraza dijeljenjem sa dva dobivamo:

F = W/2, odnosno sila na užetu je upola manja od težine zavješenog tereta. I ovdje možemo uključiti koloturu za promjenu smjera sile, tako da se primjerice dizanje tereta može obaviti s poda.

sustav kolotura s četiri noseća užeta i koloturom za skretanje smjera sile
Isto sa smještajem svih fiksnih i svih pomičnih kolotura na po jednu osovinu
Ovjes suvremenog alata za manipulaciju kontejnera. Osobitim sustavom vođenja užadi spječava se ljuljanje tereta.

Primjenom većeg broja kolotura, faktor umanjenja vučne sile u odnosu na težinu tereta može se dalje povećavati. Može se pokazati, da je taj faktor jednak broju užadi na kojima donji sklop kolotura s teretom visi.

U našem primjeru teret visi na 4 užeta, pa će sila za njegovo dizanje biti 4 puta manja od težine tereta. No, zato će brzina podizanja tereta biti četiri puta manja od brzine potezanja užeta.

Uređaj se može pojednostaviti, ako sve čvrste koloture nataknemo na jednu fiksnu osovinu, a sve pomične koloture na drugu. Takav sklop kolotura (naziva se i koloturnik) prikazan je desno.

Stariju, dijelom drvenu izvedbu pomičnog sklopa koloturnika obilato korištenu na jedrenjacima prikazuje desna slika. Lijeva slika prikazuje ovjes suvremenog alata (spredera) za manipulaciju kontejnera. Kombiniranjem vitla i koloturnika, omogućeno je dizanje tereta velikih težina suvremenim dizalicama.

Stara izvedba brodskog koloturnika

Povezano

uredi