Klinička slika

Klinička slika, ispoljavanje bolesti je skup tipičnih i karakterističnih subjektivnih tegoba (simptoma bolesti) objektivnih promena (znaci bolesti) kojima se odlikuje neka bolest. Klinička slika pored simptoma i znakova bolesti obuhvata i morfološko-funkcijske poremećaje u organizmu, koji se dokazuju, rezultatima testova i drugim izvorima podataka, uključujući i pacijentovu samoprocenu.

Način ispoljavanja kliničke slikeUredi

Klinička slika bolesti ispoljava se na sledeća tri načina;

Glavni članak: Simptom
Glavni članak: Znaci bolesti
Glavni članak: Utvrđivanje bolesti

LiteraturaUredi

  • Antić R. Interna propedevtika, Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika, Beograd, 1976.
  • Ristić S. M. Klinička propedevtika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990.