Kablovski distributivni sistem

(Preusmjereno sa stranice Kablovska televizija)

Kablovski distributivni sistem (KDS) je telekomunikaciona mreža koja, pored distribucije TV i radio signala, omogućuje pružanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao što su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija ...

Komponente i prenosni medijumi

uredi

Osnovne komponente KDS-a su

I kao prenosni medijumi koriste se sledeći telekomunikacioni kablovi :

Glavna stanica

uredi

Zahvaljujući dvosmernom prenosu signala od glavne stanice ka pretplatniku i od pretplatnika ka glavnoj stanici pored prenosa TV i radio signala ka korisniku moguć je i prenos signala od korisnika ka glavnoj stanici što omogućava i primenu drugih usluga, interneta pre svega.

U glavnoj stanici, koja je obično smeštena na vrhu posebno visoke zgrade a po potrebi se koriste i dodatni antenski stub, vrši se prijem zemaljskih i satelitskih TV i radio signala. Potom sledi obrada tih signala: demultipleksiranje, prearaspodela signala na nove pozicije u frekventnom spektru, ponovno mulipleksiranje i pretvaranje električnog signala u svetlost. Ovaj kompleksan signal se putem optičkih kablova dostavlja, preko podstanica (ako postoje) do optičkih čvorova. U optičkim čvorovima se ponovo vrši konverzija signala u električni i posredstvom koaksijalnih kablova i pojačavača signala, distribuira do korisnika.

Optički kablovi

uredi

Primena optičkih kablova omogućuje veoma kvalitetan prenos signala bez degradacije što obezbeđuje visoki kvalitet TV slike i radio signala. Obzirom na veoma malo slabljenje signala u optičkim kablovima, moguć je prenos signala na velika rastojanja. Ova osobina optičkih kablova omogućiće da se umesto po jedne glavne stanice u svakom gradu, formira jedna glavna stanica za celu državu.

Primena optičkih kablova takođe omogućuje da se TV i radio signali dostavljaju iz TV studija u glavnu stanicu sa studijskim kvalitetom signala.

Distribucija TV i radio signala korisnicima se može vršiti i putem sistema starije koncepcije tzv. CATV.

Legalni aspekti

uredi

Izgradnja i davanje usluga kablovske televizije ima više legalnih aspekata:

Legalnost izgradnje, što podrazumeva izgradnju po važećim zakonima. To znači da se gradnja realizuje po projektu, da su pribavljene sve odgovarajuće dozvole, da gradnju izvode za to verifikovani izvođači sa akcentom na zaštiti ljudskih života i životne sredine, kako prilikom izgradnje, tako i kasnije eksploatacije.

Legalnost distribucije TV i radio kanala, tj da se distribucija vrši sa odobrenjem i uz plaćanje nadoknade proizvođaču programa, tj. konkretnoj TV ili radio stanici. Podrazumeva se da TV stanica ima dozvolu za emitovanje i da program poštuje zakone iz te oblasti. Na primer zabranjeno je raspirivanje rasne i drugih mržnji, emitovanje neogovarajućih programa za decu i sl…

Da bi se korisniku omogućilo da koristi usluge interneta, posredstvom KDS-a isti u stanu mora imati i kablovski modem.

Za prijem usluga tipa „gledaj sad, plati kasnije“ (Pay per wiev) ili „video na zahtev“ (Video on demand) korisnik mora da ima set top boks (Set top box). Postoji mogućnost da set top boks i kabl modem budu integrisani u jedno kućište.