Jugofobija je izraz koji u svom najširem značenju označava mržnju, antipatiju ili neprijateljski stav prema Jugoslaviji, Jugoslavenima, jugoslavenskoj ideji ili Južnim Slavenima općenito. Pojavljuje se u tri glavna oblika/značenja.

U svom najširem smislu se pojavljuje u evropskim državama i odražava kroz negativan stav prema Južnim Slavenima koji se opisuju kao "primitivci", "barbari", lijenčine i kriminalci, odnosno "zaostali" narodi skloni anakronim tribalističkim sukobima, nacionalizmu, nasilju i svim negativnim pojavama koje je "civilizirana" Evropa prerasla. Najkarakterističniji oblik takve predrasude je korištenje izraza Jugosi ili jugomafija.

U užem smislu se koristi kako bi se opisao kao negativan stav prema Jugoslaviji i Jugoslavenima u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Pod time se podrazumijevaju fenomeni koji su svoj najekstremnije oblike imali u vrijeme i neposredno nakon raspada; jedan od primjera je sama zabrana spominjanja naziva "Jugoslavija" u službenim historijama. U današnje vrijeme se tumači kao svojevrsna reakcija na jugonostalgiju.

U trećem, još užem smislu, jugofobija služi kao pežorativni izraz, kojim se iz lijevih i liberalnih krugova opisuju radikalni nacionalisti koji u obnovi bilo kakvih veza među državama bivše Jugoslavije vide put prema obnovi Jugoslavije, odnosno gubitku suvereniteta novostvorenih država.

Povezano uredi