Jovan Stefanović Vilovski

Jovan Stefanović Vilovski (1821-1902), vojni historičar i prvi srpski hidrolog, član više naučnih društava. Bio je generalštabni major u austrougarskoj vojsci. U pokretu 1848. učestvovao je na strani konzervativnog krila oko patrijarha Josifa Rajačića. Borio se kod Solferina.

Penzionisan je 1865. i zatim se bavio hidrologijom. Napisao je oko 60 rasprava i članaka, uglavnom o melioraciji i regulaciji Tise i Dunava. Ostavio je u rukopisu opsežne memoare.

Njegovo djelo "Iz života jednog c.k. oficira..." (Zemun, 1863), pisano predvukovskom azbukom, poslužilo je kao jedan od izvora za Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika u izdanju SANU.

IzvorUredi

  • "Mala enciklopedija Prosveta" (1 A - J), Beograd, 1978.