Prof. dr Jovan Delić (Borkovići, Piva, Crna Gora, 4. X. 1949), glavni urednik "Zbornika Matice srpske za književnost i jezik".

Osnovnu školu je završio u pivskim selima (Borkovići, Goransko, Plužine i Miljkovac), a gimnaziju u Nikšiću. Studirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu grupu Opšta književnost sa teorijom književnosti (1967–1971) gdje je diplomirao (1971), magistrirao (1983) i doktorirao (1996). Objavljivao je na ruskom, ukrajinskom, njemačkom i francuskom jeziku. Od decembra 1972. do juna 1998. radio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a od 1998. predaje savremenu srpsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 1986. do 1991. radio je kao lektor na Univerzitetu "Georg August" u Getingenu. Gostovao je na više njemačkih univerziteta kao predavač. Dobitnik je više književnih nagrada.

Član je Matice srpske od 1985, stalni član saradnik od 1995, član Upravnog odbora od 1999, a za glavnog urednika "Zbornika Matice srpske za književnost i jezik" postavljen je 2000. godine.

Objavio je oko 450 bibliografskih jedinica i sljedeće knjige: