Institucija je socijalna ustanova koja predstavlja sistem međusobno povezanih normi, čija je glavna funkcija zadovoljavanje bitnih ljudskih potreba na društveno regulisan način. Prema sadržini, institucije mogu biti: pravne, socijalne, ekonomske, političke, kulturne, religijske, naučne, obrazovne. Institucije su temelj kulture, civilizacije i zaloga njihove stabilnosti i kontinuiteta.

Institucionalizacija je uključivanje u strukturiran i često veoma formalizovan sistem. Pojam se često odnosi na smeštaj u institucije socijalne ili zdravstvene zaštite. Od 50-ih godina 20. veka, kada su mnoge od ovih institucija postale „totalitarne”, pojavljuje se pokret za deinstitucionalizaciju, koji smatra da prednost treba dati smeštaju korisnika u prirodniju sredinu, a da eventualni smeštaj u institucije mora biti privremenog karaktera.

Izvori

Ovaj članak, ili jedan njegov segment, izvorno je preuzet iz knjige Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada" uz odobrenje autora.

Eksterni linkovi