Implikacija sudova

Implikacija odgovara na "ako ... onda ...". Označava se znakom "" ili P"Q. Tako se rečenica "P → Q" prevodi sa "Ako su prave a i b palelne i ako su prave b i c paralne, onda su prave a i c paralelne. Ona je neistinita onda i samo onda ako je sud P istinit i sud Q neistinit.

Tablica istinitosti

P Q
i i i
i n n
n i i
n i i

To je binarna logička operacija.