Hrvatski leksikon

Hrvatski leksikon u dva sveska, izdanje Naklada Leksikon u suradnji sa Leksikografskim zavodom "Miroslav Krleža, Zagreb, 1996.-1997.

Izdavač: Ante Žužul. Predsjednik izdavačkog savjeta: akademik Dalibor Brozović. Glavni urednik: dr. Antun Vujić. Na pisanju članaka bilo je oko 300 suradnika.

Riječ je o leksikonu koji obrađuje nacionalne teme vezane uz Hrvatsku i Hrvate. Na leksikonu se radilo od 1993. u okviru priprema za šire izdanje, nacionalnu enciklopediju. U tijeku rada, međutim, odustalo se namjere pripreme nacionalne enciklopedije, pa se rad usmjerio na pripremu opće enciklopedije, koja je pod imenom Hrvatska enciklopedija počela izlaziti u izdanju Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža 1999. godine.

Vanjske poveznice

uredi