Hrvatske županije

(Preusmjereno sa stranice Hrvatske regije)

Županija predstavlja osnovnu administrativnu jedinicu Republike Hrvatske. Ona po svojoj veličini i opsegu administrativnih ovlasti odgovara okruzima u drugim državama, a kroz historiju je imala značenje slično grofovijama.

Hrvatska

Članak je dio serije:
Politika i uprava
HrvatskeDruge države
pogledaj  razgovor  uredi

U Hrvatskoj ima ukupno 21 županija.

Historija

uredi

Županije su u suvremenoj Hrvatskoj kao institucija uvedene Božićnim ustavom 1990. godine. Njihova organizacija, i teritorijalna raspodjela su zakonski definirani tek drugom polovicom 1992. godine, a prvi izbori za županijske skupštine održani u februaru 1993.

Nakon tog doba su teritoriji i nadležnosti županija bili nekoliko puta zakonski mijenjani.

Organizacija

uredi

Svaka županija ima predstavničko tijelo koje se zove županijska skupština i koje čine županijski vijećnici izabrani na redovnim izborima svake četiri godine. Vijećnici se biraju pomoću izbornih lista proporcionalnom metodom, s time da je izborni plafon za svaku listu 5 %.

Izvršnu vlast u županijama obnaša župan koji se od 2009. godine bira na neposrednim izborima (sustav apsolutne većine s potencijalnim drugim krugom). Osim što predsjeda radom županijske vlasti, župan predstavlja županiju u vanjskim poslovima. Zajedno s županom biraju se i dva ili tri zamjenika župana. Župan i zamjenici mogu se opozvati referendumom u skladu sa zakonom. Do 2009. izvršno tijelo županije bilo je županijsko poglavarstvo, na čijem je čelu bio župan, župana je birala županijska skupština, a na njegov/njezin prijedlog, i članove županijskog poglavarstva (među kojima su bila i dva dožupana, danas - zamjenici župana).

Za obavljanje poslova iz samoupravne nadležnosti županije kao i poslova državne uprave prenijetih na županiju ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog konkursa imenuje župan.

Grad Zagreb je zbog svoje ekonomske i političke važnosti po ovlastima izjednačen sa županijama.

Popis županija

uredi
 
Hrvatske županije na karti

Popis hrvatskih županija, grupiranih u historijske i veće geografske regije:

Br. Županija Službeno ime
Središnja Hrvatska
1. Zagrebačka Zagrebačka županija
2. Krapinsko-zagorska Krapinsko-zagorska županija
3. Sisačko-moslavačka Sisačko-moslavačka županija
4. Karlovačka Karlovačka županija
5. Varaždinska Varaždinska županija
6. Koprivničko-križevačka Koprivničko-križevačka županija
7. Bjelovarsko-bilogorska Bjelovarsko-bilogorska županija
20. Međimurska Međimurska županija
21. Grad Zagreb Grad Zagreb
Istra, Hrvatsko primorje i Gorska Hrvatska
8. Primorsko-goranska Primorsko-goranska županija
9. Ličko-senjska Ličko-senjska županija
18. Istarska Istarska županija
Slavonija
10. Virovitičko-podravska Virovitičko-podravska županija
11. Požeško-slavonska Požeško-slavonska županija
12. Brodsko-posavska Brodsko-posavska županija
14. Osječko-baranjska Osječko-baranjska županija
16. Vukovarsko-srijemska Vukovarsko-srijemska županija
Dalmacija
13. Zadarska Zadarska županija
15. Šibensko-kninska Šibensko-kninska županija
17. Splitsko-dalmatinska Splitsko-dalmatinska županija
19. Dubrovačko-neretvanska Dubrovačko-neretvanska županija

Vanjske veze

uredi