Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka (HNB) je središnja banka Republike Hrvatske. Odgovorna je za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu. Guverner Hrvatske narodne banke od srpnja 2012. je dr. sc. Boris Vujčić.

Sjedište HNB-a na Trgu hrvatskih velikana 3 u Zagrebu

OsnivanjeUredi

Ustav Republike Hrvatske, donesen 21. prosinca 1990., odredio je u članku 53. Hrvatsku narodnu banku kao središnju banku Republike Hrvatske i utvrdio njezine odgovornosti: "Narodna banka Hrvatske je središnja banka Republike Hrvatske. Narodna banka Hrvatske odgovorna je, u okviru svojih prava i dužnosti, za stabilnost valute i za opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu. Narodna banka Hrvatske u svom radu je samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru. Dobit ostvarena poslovanjem Narodne banke Hrvatske pripada državnom proračunu. Položaj Narodne banke Hrvatske uređuje se zakonom."

PoložajUredi

Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske. U obavljanju svojih poslova samostalna je, neovisna i odgovorna Hrvatskom saboru. Hrvatska narodna banka ima svojstvo pravne osobe, ali se ne upisuje u sudski registar. Sjedište Hrvatske narodne banke je u Zagrebu. Hrvatska narodna banka ima statut, koji potvrđuje Hrvatski sabor. Hrvatsku narodnu banku zastupa guverner Hrvatske narodne banke. Hrvatska narodna banka je u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, koja jamči za obveze HNB-a.

CiljeviUredi

Osnovni cilj HNB-a je stabilnost cijena. Također HNB podupire gospodarsku politiku Republike Hrvatske (ali na način koji neće ugroziti primarni cilj) te djeluje u skladu s načelima otvorenog tržišno gospodarstva i slobodne konkurencije.

ZadaciUredi

Zadaci HNB-a su:

 • utvrđivanje i provođenje monetarne i devizne politike (čl. 8-15. Zakona o HNB-u)
 • držanje i upravljanje međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske (čl. 16-17. Zakona o HNB-u)
 • izdavanje novčanica i kovanog novca (čl. 19-24. Zakona o HNB-u)
 • izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad banaka, nadziranje poslovanja banaka i donošenje podzakonskih propisa kojima se regulira bankarsko poslovanje (čl. 25-28. Zakona o HNB-u)
 • vođenje računa banaka i obavljanje platnog prometa po tim računima, davanje kredita bankama i primanje u depozit sredstava banaka (čl. 29-31. Zakona o HNB-u)
 • reguliranje, unapređenje i nadziranje platnog sustava (čl. 29-31. Zakona o HNB-u)
 • obavljanje zakonom utvrđenih poslova za Republiku Hrvatsku (čl. 32-33. Zakona o HNB-u)
 • donošenje podzakonskih propisa u poslovima iz svoje nadležnosti,
 • obavljanje ostalih, zakonom utvrđenih poslova.

Hrvatska narodna banka je samostalna i neovisna u okviru Ustava i zakona u cjelokupnosti poslova iz svoje nadležnosti.

KapitalUredi

Hrvatska narodna banka ima temeljni kapital u iznosu od 2.500,000.000 kuna.

Financijska izvješćaUredi

Nakon završetka svake financijske godine, Hrvatska narodna banka u roku od pet mjeseci informira Hrvatski sabor o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i monetarne politike.

Izvješća o monetarnoj politiciUredi

Hrvatska narodna banka može godišnje objaviti podatke o ostvarivanju monetarne politike, koji obuhvaćaju pregled i njezinu ocjenu monetarne politike u prethodnoj godini, te opis i obrazloženje monetarne politike koju će Hrvatska narodna banka provoditi tijekom iduće godine.

Odnosi s tijelima državne vlasti Republike HrvatskeUredi

U izvršavanju zakonski utvrđenih ciljeva i zadataka Hrvatska narodna banka može surađivati s Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne vlasti.

Hrvatska narodna banka vodi račune Republike Hrvatske i obavlja platni promet po tim računima. Uz suglasnost Ministarstva financija HNB može ovlastiti drugu pravnu osobu ovlaštenu za obavljanje poslova platnog prometa da obavlja platni promet po računima Republike Hrvatske.

Međunarodna suradnjaUredi

Hrvatska narodna banka može biti članica međunarodnih financijskih institucija te međunarodnih organizacija nadležnih za područja monetarne politike, devizne politike, platnog prometa, nadzora banaka i ostala područja iz njezina djelokruga i sudjelovati u njihovu radu.

Ustroj i upravljanjeUredi

Savjet Hrvatske narodne bankeUredi

Savjet Hrvatske narodne banke čine guverner Hrvatske narodne banke, zamjenik guvernera i viceguverneri po svom položaju te najviše osam vanjskih članova. Savjet Hrvatske narodne banke nadležan je i odgovoran za ostvarivanje ciljeva i zadataka Hrvatske narodne banke.

Zadaci Savjeta Hrvatske narodne banke su:

 • utvrđivanje monetarne i devizne politike,
 • donošenje financijskog plana Hrvatske narodne banke,
 • donošenje financijskih izvješća HNB-a i izvješća o monetarnoj politici iz čl. 58. i 59. Zakona o HNB-u,
 • donošenje Statuta Hrvatske narodne banke,
 • utvrđivanje uvjeta odobravanja kredita bankama,
 • utvrđivanje kamatnih stopa Hrvatske narodne banke i naknada za usluge Hrvatske narodne banke,
 • utvrđivanje osnovice za obračunavanje obvezne rezerve i stope obvezne rezerve, kao i načina, uvjeta i rokova udovoljavanja obvezi izdvajanja i održavanja obvezne rezerve i uvjeta korištenja obveznom rezervom,
 • izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad banaka i podružnica stranih banaka i za obavljanje pojedinih poslova,
 • utvrđivanje insolventnosti banaka i odlučivanje o davanju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka nad bankama ili o oduzimanju odobrenja za rad banaka,
 • davanje suglasnosti za pripajanje banaka i za stjecanje dionica banaka u skladu sa zakonom koji regulira poslovanje banaka,
 • davanje suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprava banaka,
 • donošenje odluka kojima se regulira devizno poslovanje pravnih i fizičkih osoba i poslovanje ovlaštenih mjenjača,
 • izdavanje odobrenja za rad međubankovnih platnih sustava i donošenje odluka kojima se propisuje način njihova rada,
 • odlučivanje o apoenima i obilježjima novčanica i kovanog novca i njihovu puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja,
 • određivanje vrsta i oblika imovine prikladne za držanje međunarodnih pričuva Republike Hrvatske,
 • odlučivanje o članstvu Hrvatske narodne banke u međunarodnim organizacijama,
 • odlučivanje o osnivanju i zatvaranju podružnica i predstavništava Hrvatske narodne banke.

Članovi Savjeta HNB-aUredi

Imenovani od 13. srpnja 2006. godine:

Guverner Hrvatske narodne bankeUredi

Guverner Hrvatske narodne banke odgovoran je za provođenje odluka Savjeta Hrvatske narodne banke.

Guverner Hrvatske narodne banke:

 • upravlja i rukovodi poslovanjem Hrvatske narodne banke,
 • organizira rad Hrvatske narodne banke,
 • potpisuje novčanice,
 • predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku,
 • propisuje pobliže uvjete i način obavljanja kontrole, vrste, rokove, redoslijed i postupak poduzimanja mjera prema bankama,
 • donosi rješenja u postupku kontrole nad bankama,
 • donosi akte o funkcioniranju i razvoju informacijskog sustava Hrvatske narodne banke,
 • imenuje i razrješava osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Hrvatskoj narodnoj banci,
 • donosi opći akt o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj narodnoj banci i opće akte kojima se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti zaposlenika Hrvatske narodne banke,
 • donosi odluke i opće akte iz djelokruga Hrvatske narodne banke koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Savjeta Hrvatske narodne banke,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja je prema ovom Zakonu, drugim zakonima i propisima nadležan kao i o pitanjima za koja ga ovlasti Savjet Hrvatske narodne banke.

Dosadašnji Guverneri HNB-a:Uredi

Vanjske vezeUredi