Hrišćanska eshatologija

Dio serije članaka na temu

Hrišćanstvo

Christian cross
Kršćanstvo

Isus Hristos
Rođenje · Krštenje · Učenje
Smrt · Uskrsnuće

Osnove
Apostoli · Evanđelje · Crkva

Historija
Rano kršćanstvo · Oci · Sabori
Ikonoklazam · Šizma · Križari
Reformacija · Ekumenizam

Tradicije

Teologija
Stvaranje · Pad · Grijeh · Sud
Spasenje · Carstvo · Hristologija
Trojstvo (Otac, Sin, Sveti duh)

Biblija
Stari zavjet · Novi zavjet
Knjige · Kanon · Apokrifi

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Hrišćanska eshatologija (gr.το έσχατον - poslednji, konačni) je hrišćansko učenje o budućim događajima (spasenju i uspostavljanju Carstva Božijeg ili večnoga života) koje će se zbiti na svršetku istorije, kada će Hristos doći da sudi živima i mrtvima (Ef. 1,20-23; 1. Sol. 5,1-11). Mnogi hrišćani žive s čvrstom eshatološkom nadom u buduće spasenje.

Eshatologiju ne treba mešati sa "krajem sveta" niti je treba ograničiti na opisivanje događaja koji prate drugi Hristov dolazak: vaskrsenje mrtvih, strašni sud, raj i pakao. Pojam eshatologija obuhvata novi poredak postojanja, stanje krajnjeg preobraženja, koje je predmet molitve i hrišćanske nade: "Da dođe Carstvo Tvoje" (Mt. 6, 10), ali koje je već i sada ovde prisutno i koje se sukobljava sa sadašnjom realnošću: "Carstvo Božijeje unutra u vama" (Lk. 17,21).

Tokom istorije pravili su se razni proračuni u vezi sa Drugim dolaskom. Npr. po Irineju i Ipolitu, istorija sveta trajaće 6000 godina i završiće se sedmim milenijumom pod Hristovim Carstvom (Ps. 89,4; Jevr. 4,4). Ipak, prema Bibliji, Η Δευτέρα Παρουσία će biti veliko iznenađenje, jer "o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli na nebesima, do Otac moj sam" (Mt. 24,36).

Vidi još uredi