Hidrogeologija je nauka koja se bavi proučavanjem podzemnih voda, njihovim poreklom, uslovima pojavljivanja, zakonima kretanja, fizičkohemijskim svojstvima, uzajamnim odnosima između atmosferske, podzemne i površinske vode; kao i mogućnošću njihovog korišćenja u određene svrhe.

U ljudskom životu praktična upotreba podzemnih voda je velika. Malomineralizovane podzemne vode koriste se za vodosnabdevanje, navodnjavanje i u prehrambenoj industriji. Mineralne podzemne vode, zavisno od hemijskog sastava i temperature, koriste se za lečenje, rekreaciju, toplifikaciju objekata, dobijanje električne energije ili za dobijanje pojedinih korisnih industrijskih sirovina.

Hidrogeološka karta

uredi

Hidrogeološko kartiranje je organizovano i sistematsko prikupljanje hidrogeoloških činjenica neposredno na terenu i njihovo registrovanje na topografske karte odgovarajuće razmere.

Hidrogeološka karta je specijalna geološka karta na kojoj su naneti hidrogeološki podaci: prostiranje vodopropusnih i vodonepropusnih stena, prostiranje pojedinih tipova izdani, položaj zone hranjenja, zone isticanja pojedinih izdani, položaj nivoa izdani, podaci o fizičkim i hemijskim osobinama podzemnih voda itd. Hidrogeološke karte mogu biti u zavisnosti od razmere i namene: pregledne, osnovne, detaljne i specijalne.