Grafički metod parovanja

Grafički metod parovanja primenjuje se u šahu kao metod parovanja kod Bergerovih, odnosno kružnih turnira.


Autor metoda je srpski majstor Dragutin Đaja. Metod važi za veoma jednostavan, i njime se najlakše i najbrže mogu odrediti parovi nekog kola u Bergerovom sistemu.

Najpre se nacrta krug. Izvan nacrtanog kruga upišu se brojevi, zavisno od broja kola na turniru, u smeru kazaljke na satu (v. primer 1.1). Na ilustracijama dat je primer za 11 kola (odn. za turnire sa 11 i 12 igrača).

Potom se, u zavisnosti od rednog broja kola za koje se traže parovi, pravom linijom spoje broj 1 sa brojem kola za koje tražimo parove (na ilustraciji 1.2, to je kolo br. 4, na ilustraciji 1.3, kolo je br. 7). Igrač br. 1 u svakom kolu igra sa učesnikom turnira čiji je turnirski broj jednak broju kola (izuzev za prvo kolo, gde turnirski broj 1 igra sa poslednjim turnirskim brojem).

Paralelno sa tom linijom, za svaki susedni broj od broja 1 paralelnim pravim linijama povezuju se ostali brojevi. Pošto uvek ima neparan broj kola (a toliko i brojeva na krugu), jedan broj neće imati svoj par. Taj broj, u slučaju:

  • parnog broja takmičara, igra sa poslednjim turnirskim brojem (boja figura poslednjeg takmičara: crne figure sa gornjom polovinom tabele, bele figure sa donjom polovinom tabele), ili
  • neparnog broja takmičara, igrač je u tom kolu slobodan.

Na kraju se ucrtaju strelice, krenuvši od takmičara koji je ostao bez svog para na krugu, u smeru obrnutom od smera kazaljke na satu, Ove strelice označavaju boju figura, igrač na čijem broju se nalazi strelica ima crne figure (desno od igrača koji je ostao bez para).

Vidi jošUredi