Fonolit je intermedijarna magmatska stena, kenotipni (mlađi) izlivni ekvivalent alkalnog sijenita. Predstavlja prelaz prema bazičnim magmatskim stenama. Nastaje kristalizacijom lava intermedijarnog do bazičnog sastava, na površi Zemlje.

Fonolit

Minerali koji izgrađuju fonolit su:

Ukoliko stena fonolit umesto minerala nefelina sadrži mineral leucit, tada se ona naziva leucitfonolit, a ako sadrži i nefelin i leucit, tada se ona naziva leucitofir.

Struktura fonolita je porfirska, dok je njegova tekstura masivna.

PovezanoUredi

LiteraturaUredi

  • Đorđević V., Đorđević P., Milovanović D. 1991. Osnovi petrologije. Beograd: Nauka