Faradayjeva konstanta

(Preusmjereno sa stranice Faradejeva konstanta)

Faradejeva konstanta, F, je ključna veličina u elektrohemiji a predstavlja količinu naelektrisanja jednog mola (ili Avogadrovog broja) elektrona. Naziv je dobila po Majklu Faradeju koji je prvi formulisao zakone elektrolize u kojima ova konstanta ima ključnu ulogu.

Povezana je sa Avogadrovim brojem, NA, (približno 6,02×1023 mole-1) i sa elementarnim naelektrisanjem, q, (približno 1,602×10−19 kulona) jednostavnom relacijom:

.

Danas usvojena vrednost iznosi CODATA

F = 96 485,3383(83) C mol-1

Faradejava konstanta se ponekad naziva i Faradej što ne treba mešati sa Faradom, SI jedinicom za električni kapacitet.

Veze uredi

Literatura uredi

Peter J. Mohr, and Barry N. Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2002, Rev. Mod. Phys. vol. 77(1) 1-107 (2005)