Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu

Универзитет у Београду Факултет безбедности или скраћено Факултет безбедности је високошколска образовно-научна институција и колективн


Fakultet bezbednosti kao visokoškolska obrazovno-naučna institucija je kolektivna članica u sastavu Univerziteta u Beogradu i pripada gru­pi fakulteta društvenih nauka

Fakultet bezbednosti

Pošalji fotografiju

Datum osnivanja 1978.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Beogradu
Sedište Beograd (Srbija)
Dekan Vladimir Cvetković
Odseka 5
Mrežno mesto http://www.fb.bg.ac.yu

Istorija uredi

Fakultet bezbednosti je relativno mlada univerzitetska institucija. Nas­tao je iz Instituta, kasnije Odseka za narodnu odbranu Prirodno-mate­ma­tičkog fa­kulteta Univerziteta u Beogradu, školske 1975/1976. godine.

Oktobra 1978. godine Odsek za narodnu odbranu izdvaja se iz sastava Prirodno-matematičkog fakulteta i prerasta u samostalnu instituciju – Fakultet narodne odbrane.

Radi unapređenja i praćenja naučnih dostignuća u oblasti odbrane, zaštite i bezbednosti, školske 1990/1991. inoviran je Nastavni plan i program Fakulteta i promenjen naziv u Fakultet odbrane i zaštite Univerziteta u Beogradu.

Na osnovu člana 17 Zakona o univerzitetu („Sl. glasnik RS”, broj 20/1998), Vlada Republike Srbije, donela je 16. marta 2000. godine Odluku o promeni naziva Fakulteta odbrane i zaštite Univerziteta u Beogradu u Fakultet civilne odbrane Univerziteta u Beogradu („Sl. glasnik RS”, broj 10/2000 od 5. aprila 2000).

U toku 29 godina postojanja Fakultet je stekao značajnu reputaciju i iskustvo u izgradnji operacionalne sposobnosti i specifične strateške kulture zemlje, koja u novim socio-političkim uslovima treba da se više usredsredi na preobli­kovanje nacionalnog identiteta i bližu vezu sa rastućom evropskom orijentacijom u politici rešavanja kriza, oslanjajući se i uvažavajući pri tom različite nacio­nalne kulture bezbednosti. Nastavni plan i program za 2003/2004. godinu ostvaruje ovu misiju Fakulteta civilne odbrane.

Fakultet bezbednosti pripada grupi društvenih nauka, sa ciljem da istov­remeno izgrađuje i menadžerske kompetencije svršenih studenata u oblasti odbra­ne, zaštite i bezbednosti. Ove oblasti su posredovane interdisciplinarno i multidisciplinarno, i utemeljene na humanističkim tradicijama i vrednostima kao i na tekovinama civilnog društva. Tako određena misija Fakulteta u skladu je sa njegovim ciljem da iznova promišlja tradicionalne granice, pozicije i meto­dološke pristupe u svetlu fundamentalnih ekonomskih, političkih, kulturnih i socijalnih odrednica koje oblikuju današnji svet.

Fakultet bezbednosti je nezavisna visokoškolska ustanova odgovorna za naučno istraživanje, obrazovanje i obuku studenata iz oblasti odbrane, bezbedno­sti, zaštite i zaštite životne sredine. Svojim planom i programom on pokriva međusobno povezane doktrinarne, političke, pravne, ekonomske, etičke, humani­tarne i civilno-vojne aspekte odbrane, zaštite i bezbednosti. Ova povezanost ne manifestuje se samo u dvema godinama zajedničkih predmeta, već i na smerovima: smer Menadžment ljudskih i socijalnih resursa, smer Civilna odbrana, smer Civilna zaštita i zaštita životne sredine i smer Bezbednost. U toku su pripreme za formiranjem petog smera, koji bi se bavio pitanjima humanih osnova vaspitanja i obrazovanja.

U okviru svoje matične delatnosti, na Fakultetu se realizuju osnovne, specija­lističke, magistarske i doktorske studije i stiče stručno obrazovanje i omogućava usavršavanje. Pored toga, Fakultet obavlja osnovna naučna, primenjena i razvojna istraživanja.

Prvog oktobra 2003. godine počela je nastava XXII generacije redovnih stude­nata, na četvorogodišnjim studijama, po novom nastavnom planu i programu koji je usvojilo Naučno–nastavno veće Fakulteta civilne odbrane 12. maja 2003. godine, a za koji je 18. jula 2003. godine saglasnost dalo Naučno-nastavno veće Univerziteta u Beogradu.

Pored postojećih specijalističkih studija iz oblasti bezbednosnog menadž­menta i magistarskih studija, Fakultet od ove godine otvorio i magistarske studije iz ljudske bezbednosti i specijalističke studije iz oblasti odbrane od terorizma.

Od 1976. godine do 24. marta 2004. godine na Fakultetu je diplomiralo 3 304 studenta (1671 redovnih i 1633 vanrednih), 121 student je magistrirao, a 38 je doktorirao.

Godine 2006, fakultet ponovo menja ime u: Fakultet bezbednosti.

Studije fakulteta uredi

Dekani fakulteta uredi

Dekani Fakulteta od njegovog osnivanja:

Eksterni linkovi uredi


  Fakulteti Univerziteta u Beogradu

Arhitektonski  Bezbednosti  Biološki  Veterinarske medicine  Geografski  Građevinski  Defektološki  Ekonomski  Elektrotehnički  Matematički  Mašinski  Medicinski  Organizacionih nauka  Političkih nauka  Poljoprivredni  Pravni  Pravoslavni bogoslovski  Rudarsko-geološki  Saobraćajni  Sporta i fizičkog vaspitanja  Stomatološki  Tehnološko-metalurški  Učiteljski  Farmaceutski  Fizički  za Fizičku hemiju  Filozofski  Filološki  Hemijski  Šumarski